Actievoorwaarden GGDrU member get member

Artikel 1 Definities

In deze Actievoorwaarden worden de volgende begrippen met een hoofdletter aangeduid. Deze begrippen hebben de navolgende betekenis:
a. Unique Diensten B.V. gevestigd te (1314 CK) Almere op de PJ Oudweg 61.
b. Actie: de actie waarbij de deelnemer wordt beloond met een cadeaubon van €50,- VVV cadeaubon. 
c. Actievoorwaarden: de onderhavige voorwaarden.
d. Deelnametermijn: de termijn waarbinnen aan de Actie kan worden deelgenomen.
e. Deelnemer: degene die deelneemt aan de Actie.

Begrippen in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden gelezen. 

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de Actie georganiseerd door Unique. 
 2. Door aan de Actie deel te nemen, aanvaardt de Deelnemer de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden en verklaart hij zich akkoord met de inhoud van deze voorwaarden.
 3. Unique heeft het recht deze Actievoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder daardoor op enigerlei wijze tot schadevergoeding te zijn gehouden. 

Artikel 3 Deelname

 1. De Deelnametermijn van de Actie loopt van 17 februari tot en met 31 maart 2021.
 2. Minimumleeftijd voor deelname is 18 jaar. 
 3. Om te kunnen deelnemen aan deze Actie dient de Deelnemer: 
 4. Een contact aanleveren via de link in de mail en de mail doorsturen naar het contact. Wanneer de nieuwe medewerker is aangenomen en minimaal 24 uur heeft gewerkt ontvangt deelnemer een VVV cadeaukaart ter waarde van €50 euro vanuit Unique.
 5. Deelname is uitgesloten voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect is betrokken bij de Actie.
 6. Deelname aan de Actie is gratis.
 7. Unique behoudt zich het recht voor om een deelnemer om haar moverende redenen te diskwalificeren dan wel van deelname uit te sluiten, zulks in het bijzonder wanneer hij niet voldoet aan de onderhavige Actievoorwaarden dan wel anderszins onrechtmatig jegens Unique. Unique niet aansprakelijk indien een Deelnemer om welke reden dan ook van deelname wordt uitgesloten en/of wordt gediskwalificeerd.
 8. Unique is te allen tijde bevoegd de Actie te wijzigen of voortijdig te beëindigen, zulks zonder alsdan op enigerlei wijze schadeplichtig te worden. 
 9. Prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 10. Cadeaubon zal per post worden verzonden.

Artikel 4 Privacy

 1. Door deelnemer zijn aan Unique in het kader van deze actie persoonsgegevens verstrekt die enkel worden gebruikt om uitvoering te geven aan de Actie. Op de verwerking van deze persoonsgegevens door of ten behoeve van (de activiteiten van) de werkgever is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 
 2. Het privacystatement van USG People is  hier  te raadplegen.

Artikel 5 Slotbepalingen

 1. Aan deze Actie of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden, naar oordeel van Unique, niet of niet duidelijk voorzien, beslist Unique.
 3. Indien één of meer bepalingen van de onderhavige Actievoorwaarden worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan zal dat geen invloed hebben op de geldigheid van de overige voorwaarden. Unique zal als dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de vernietigde/nietige bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de vernietigde/nietige bepaling in acht wordt genomen.