shadow

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN USG KLANTPORTAAL

 1. Artikel 1 Definities

In deze Algemene Gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden van Unique
 2. Unique: Unique Nederland B.V. en Unique Diensten B.V., handelend onder de naam Unique en/of Technicum, gevestigd te (1314 CK) Almere aan de P.J. Oudweg 61. Unique is een vennootschap van USG People (N.V).
 3. Portal: USG Klantportaal van Unique, te bereiken via het domein https://myunique.nl en https://my.unique.nl.
 4. Gebruiker: degene die gebruik maakt van de Portal van Unique en daarin opgenomen Diensten.
 5. Hoofduser: de door de contactpersoon van Opdrachtgever benoemde Hoofduser, met inzage in de logdata van alle Gebruikers bij een Opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, geautoriseerd door Unique om gebruik te maken van de Portal.
 7. Diensten: de door Unique geëxploiteerde diensten in de Portal. De Diensten betreffen arbeidsbemiddeling, het faciliteren van het inhuurproces van Kandidaten en inzage in managementrapportages.
 8. Module(s): de wijze waarop de Diensten zijn onderverdeeld in de Modules: aanvragen, voorstellen, werkopdrachten, uren, facturen en rapportages.
 9. Account: het ten behoeve van de Gebruiker afgeschermde persoonlijke gedeelte in de Portal van Unique.
 10. Gebruikersnaam: de ten behoeve van zijn Profiel aangemaakte naam van de Gebruiker, waarmee de Gebruiker in combinatie met zijn Wachtwoord kan inloggen op zijn Account.
 11. Wachtwoord: een combinatie van letters, cijfers en/of leestekens waarmee de Gebruiker in combinatie met zijn Gebruikersnaam kan inloggen op zijn Account.
 12. Gegevens: alle op de Portal van Unique geplaatste Profielen, persoonsgegevens, advertenties, teksten, e-mailadressen, HTML-codes, informatie, afbeeldingen, foto’s, zulks in de ruimste zin des woords en ongeacht door wie ze zijn geplaatst.
 13. Profiel: het voor de Gebruiker aangemaakte Profiel met naam, zakelijk emailadres, zakelijk telefoonnummer en de naam van zijn onderneming en/of de onderneming waarvoor hij werkzaam is.
 14. Vacature: een door de Opdrachtgever op de Portal geplaatste aanvraag, inclusief alle daaraan toegevoegde overige Gegevens, zulks in de ruimste zin des woords, gericht op het vervullen van een openstaande vacature.
 15. Kandidaat: de natuurlijke persoon (waaronder kandidaat, sollicitant, uitzendkracht, detacheringskracht, flexkracht, ZZP-er), die door Unique wordt voorgesteld op een Vacature en/of ingeleend bij Opdrachtgever.
 16. Nieuwsitems: de op de homepagina van de Portal getoonde algemene informatie/nieuws op het gebied van arbeidsbemiddeling/HR.
  Woorden in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden gelezen.

Artikel 2 Toepasselijkheid voorwaarden

 1. Op elke toegang en/of elk gebruik van de Portal door Gebruikers zijn de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden van toepassing.
 2. Door gebruik te maken van de Portal (en daarin opgenomen Diensten en Modules), op welke wijze dan ook, aanvaardt de Gebruiker gebonden te zijn aan de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden.
 3. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden kunnen op elk gewenst moment door Unique worden aangepast. In dat geval wordt de Gebruiker via de Portal op de hoogte gesteld van de nieuwe Algemene Gebruiksvoorwaarden en gevraagd naar een akkoord met de (gewijzigde) inhoud daarvan.
 4. De meest actuele Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn te allen tijde in te zien op de Portal.

Artikel 3 De Portal

De Portal is een web portaal en omvat verschillende Diensten voor Opdrachtgevers gericht op de inleen van Kandidaten. De Diensten betreffen:

 • arbeidsbemiddeling: opdrachtgever kan vacatures uploaden aan de hand waarvan Unique via de Portal Kandidaten voorstelt.
 • het faciliteren van het inhuurproces van Kandidaten: er kunnen  werkopdrachten worden gegenereerd en geaccordeerd en gewerkte uren worden geregistreerd en geaccordeerd.
 • inzage in managementrapportages: er kunnen verschillende informatieoverzichten worden gegenereerd, onder meer betreffende de aanwezige Kandidaten en totaal gewerkte uren.

De Diensten vallen uiteen in 6 Modules: aanvragen, voorstellen, werkopdrachten, uren, facturen en rapportages.

Aanvullend bevat de Portal een communicatiekanaal waar zakelijke relaties en intercedenten/consultants met elkaar kunnen communiceren (vraag & antwoord en plaatsen van opmerkingen).

In de Portal worden Nieuwsitems getoond met een informatieve inslag gericht op arbeidsbemiddeling/HR (bijvoorbeeld wanneer er seminars plaatsvinden of informatie over de personeelsbezetting in de zomermaanden).

Artikel 4 Activeren Account

 1. De Opdrachtgever wordt vertegenwoordigd door een contactpersoon aan wie een Gebruikersnaam en Wachtwoord worden verstrekt waarmee toegang kan worden verkregen tot de Portal en het Account van de Opdrachtgever kan worden geactiveerd. 
 2. Voor elke Gebruiker wordt maximaal één Account aangemaakt. Op verzoek van de contactpersoon van Opdrachtgever kunnen Accounts worden aangemaakt voor meerdere Gebruikers bij Opdrachtgever. De contactpersoon dienst alsdan één Hoofduser te benoemen.
 3. De door de Opdrachtgever bekend gemaakte contactpersoon wordt geacht volledig bevoegd te zijn om de Opdrachtgever te vertegenwoordigen. De Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het handelen van zijn contactpersoon. 
 4. De Gebruiker is gehouden zorgvuldig om te gaan met zijn Gebruikersnaam en Wachtwoord en deze geheim te houden.
 5. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn Gebruikersnaam, Wachtwoord en/of Account, al dan niet tegen betaling, over te dragen aan een derde.
 6. De Gebruiker is volledig aansprakelijk voor het gebruik van zijn Gebruikersnaam en Wachtwoord, ongeacht of dit gebruik met of zonder zijn toestemming geschiedt. De Gebruiker zal Unique terstond informeren over eventueel misbruik van zijn Gebruikersnaam en Wachtwoord.
 7. Unique is bevoegd haar Gebruikers om haar moverende redenen te verplichten een nieuw Wachtwoord aan te maken.

Artikel 5 Gebruik Profiel

 1. Het Profiel van de Gebruiker wordt door Unique aangemaakt en omvat de naam van de Gebruiker, zijn zakelijke contactgegevens en de naam van zijn onderneming en/of de onderneming waarvoor hij werkzaam is.
 2. Onjuistheden of wijzigingen in de gegevens van de contactpersoon van de Opdrachtgever of enige andere Gebruiker (bijvoorbeeld doordat de contactpersoon/Gebruiker niet langer werkzaam is bij Opdrachtgever) dienen schriftelijk kenbaar te worden gemaakt via de contactpersoon bij Unique, waarna het Profiel zal worden aangepast. Het is voor de Gebruiker niet mogelijk om zelf zijn Profiel te wijzigen. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het (tijdig) doorgeven van eventuele onjuistheden en/of wijzigingen ten aanzien van de Gebruiker en/of de inhoud van het Profiel.   
 3. Het is voor de Opdrachtgever binnen zijn Account aangemaakte Profiel is inzichtelijk voor Unique

Artikel 6 Logboek

 1. In de Portal wordt per Opdrachtgever een logboek bijgehouden van de handelingen, die in de Portal hebben plaatsgevonden door de Gebruiker(s) binnen het Account. Elke Gebruiker heeft enkel inzage in zijn eigen logboek. Indien een Opdrachtgever meerdere Gebruikers heeft, heeft alleen de Hoofduser van de Opdrachtgever inzage in het volledige logboek (alle logdata) van alle Gebruikers van Opdrachtgever.

Artikel 7 Gebruiksrecht Gebruikers

 1. Unique verleent de Gebruiker, onder de voorwaarden zoals beschreven in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, een persoonlijk recht om haar Portal en de door Unique op haar Portal verstrekte Gegevens te bekijken en/of te gebruiken op de wijze en in het format waarop deze Gegevens ter beschikking zijn gesteld, een en ander conform het in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden bepaalde. Het gebruik van de Gegevens voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.
 2. Elk gebruik van de Portal en de daarop geplaatste Gegevens geschiedt voor eigen rekening en risico van de Gebruiker.
 3. De Gebruiker zal zich dusdanig opstellen en gedragen als van een zorgvuldige en verantwoordelijke internetgebruiker mag worden verwacht.
 4. De Gebruiker is gehouden alle van toepassing zijnde (privacy)wet- en regelgeving na te leven evenals de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden en/of de overige door Unique gestelde voorwaarden.

Artikel 8 Onrechtmatig gebruik Portal

 1. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Portal, daarop geplaatste Gegevens en/of via (de Portal van) Unique ontvangen Gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden omschreven. Dit betekent onder meer dat de Gebruiker zich dient te houden aan de navolgende bepalingen.
 2. Daarnaast is het de Gebruiker niet toegestaan om de Portal, daarop geplaatste Gegevens en/of de door de Portal verstrekte Gegevens te bewerken, te reproduceren, te vermenigvuldigen, te verspreiden, te verzamelen of te publiceren.
 3. Verder is het de Gebruiker niet toegestaan (het gebruik van) de Portal te verstoren, dan wel de Portal te gebruiken voor:
  1. het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van gegevens en informatie waartoe hij niet bevoegd is, waartegen derden bezwaar zouden kunnen hebben, dan wel waarmee inbreuk wordt gemaakt op enig (intellectueel eigendoms)recht;
  2. het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van gegevens en informatie, waarvan de inhoud in strijd met de goede smaak of zeden kan worden geacht, dan wel waarmee verboden onderscheid kan worden gemaakt, zulks ter beoordeling van Unique;
  3. het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van gegevens en informatie die niet op de waarheid berusten, zulks ter beoordeling van de Unique;
  4. illegale aangelegenheden en/of doeleinden
 4. Tot slot is het de Gebruiker niet toegestaan andere Gebruikers van de Portal te hinderen in het gebruik van de Portal, dan wel aan (de Portal van) Unique, haar Gebruikers en/of derden schade toe te brengen. Hieronder wordt onder meer verstaan:

  1. het schenden van de veiligheid of beveiliging van (de Portal van) Unique, dan wel het ondernemen van pogingen daartoe, zulks in de ruimste zin des woords;
  2. het wijzigen, wissen of onbruikbaar maken van op de Portal geplaatste Gegevens, zulks in de ruimste zin des woords;
  3. het zich toegang verschaffen tot data die niet voor he zijn bedoeld;
  4. het inloggen op een Account waartoe de Gebruiker niet is bevoegd;
  5. het kopiëren of op enige wijze aanpassen of wijzigen van de door Unique ten behoeve van de Portal samengestelde HTML-codes.

Artikel 9 Geheimhouding

Elke Gebruiker is gehouden tot geheimhouding van alle Gegevens van geheime of vertrouwelijke aard die hij heeft verkregen via de Portal.

Artikel 10 Aansprakelijkheid voor Nieuwsitems

 1. Unique stelt de inhoud van de Nieuwsitems in de Portal met de grootst mogelijke zorg samen. Deze zijn veelal ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid van deze nieuwsitems niet kan worden ingestaan. Aan de inhoud van deze nieuwsitems kunnen geen rechten worden ontleend. Daarnaast kunnen deze items op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.
 2. Unique kan nimmer ten aanzien van de juistheid en/of volledigheid van (de inhoud van) de nieuwsitems aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 11 Toegang Portal, storingen en onderbrekingen

 1. Unique kan niet garanderen dat de Portal te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk is en is derhalve niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot de Portal. Daarnaast is Unique niet aansprakelijk voor mogelijke nadelige interferenties van de Portal met het systeem en/of de software van de Gebruiker.
 2. Unique zal zich ertoe inspannen eventuele technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot de Portal zo spoedig mogelijk te verhelpen.
 3. Indien een onderbreking en/of storing wordt veroorzaakt door een Gebruiker of een derde, wiens handelen de Gebruiker kan worden toegerekend, komen alle hiermee gepaard gaande schade en gevolgen voor rekening van de Gebruiker. De Gebruiker zal Unique terzake vrijwaren.
 4. Unique is gerechtigd (het gebruik van) de Portal al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen, te beperken en/of te beëindigen zonder alsdan op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn voor de hieruit voortvloeiende schade.

Artikel 12 Gebruik (overige) Gebruikers

 1. Unique spant zich in alle redelijkheid in de Portal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en misbruik. Unique kan echter niet garanderen dat derden (daaronder tevens haar Gebruikers begrepen) de Portal (en de daarop geplaatste Gegevens) niet onrechtmatig zullen gebruiken en/of misbruiken en is terzake niet aansprakelijk.
 2. Daarnaast is Unique op geen enkele wijze aansprakelijk voor de niet, niet volledige of niet correcte naleving van haar Gebruikers van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden, overige door Unique gestelde voorwaarden en/of de geldende de wet- en regelgeving (waaronder de privacywetgeving).

Artikel 13 Verwijzingen en links

 1. De Portal bevat verwijzingen en/of links naar één of meerdere websites van derden en websites van derden kunnen verwijzingen en/of links bevatten naar de Portal.
 2. Verwijzingen en/of links naar andere websites zijn enkel bedoeld om het gebruiksgemak van de Portal te vergroten en Unique is niet verantwoordelijk en op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze andere websites en voor de eventuele gevolgen voortvloeiend uit het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van (de inhoud van) deze websites.
 3. Wanneer derden op hun websites verwijzingen en/of links naar de Portal opnemen, betekent dat geenszins dat Unique instemt met de inhoud van deze websites. Daarnaast is Unique op geen enkele wijze aansprakelijk voor de op andere websites opgenomen verwijzingen en/of links naar de Portal.

Artikel 14 Virusprotectie

Unique is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden enzovoort indien deze, ondanks de door Unique genomen voorzorgsmaatregelen, op de Portal en/of in de door haar gebruikte elektronische communicatiemiddelen (zoals bijvoorbeeld nieuwsbrieven en informatiebulletins) voorkomen. Unique is evenmin aansprakelijk indien de Portal wordt gehacked of gekraakt, zulks in de ruimste zin des woords, waardoor bijvoorbeeld de Portal (tijdelijk) niet toegankelijk is, dan wel het Profiel van de Gebruiker in handen van derden komt en/of door derden wordt gewijzigd.

Artikel 15 Inbreuk intellectueel eigendom

 1. De Gebruiker is zich ervan bewust dat de Portal en de door of via de Portal ontvangen of verstrekte Gegevens (mogelijk) worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot onder meer intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten).
 2. Niets in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden dan wel anderszins is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan de Gebruiker te verlenen of over te dragen.
  De Gebruiker zal zich onthouden van handelingen waarmee inbreuk wordt gemaakt op enig intellectueel eigendomsrecht.
 3. Het is de Gebruiker niet toegestaan eventuele vermeldingen en/of kennisgevingen met betrekking tot enig intellectueel eigendomsrecht te verwijderen, te verbergen, onleesbaar te maken of te wijzigen.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

 1. Unique is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen) die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van de Portal en/of de door of via de Portal ontvangen Gegevens.
 2. Indien en voor zover Unique toch op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn, dan gelden de navolgende bepalingen.
 3. Aansprakelijkheid van Unique voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, inkomstenderving, aantasting van de goede naam en/of immateriële schade, is in alle gevallen uitgesloten.
 4. Iedere eventuele aansprakelijkheid is daarnaast beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500,- per gebeurtenis en maximaal € 5.000,- per kalenderjaar.
 5. De aansprakelijkheid van Unique zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Artikel 17 Beëindiging registratie

 1. De Gebruiker kan zijn Account op de Portal (en daarmee zijn registratie) op elk gewenst moment beëindigen door een e-mail te sturen naar de contactpersoon van Gebruiker bij Unique. In dat geval zal Unique zijn Account binnen 30 dagen afsluiten.
 2. Het staat Unique vrij het Account van de Gebruiker om haar moverende redenen per direct af te sluiten en de Gebruikersnaam en het Wachtwoord van de Gebruiker te blokkeren. Unique kan hiertoe onder meer overgaan indien de Gebruiker in strijd handelt met de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden en/of andere door Unique gestelde voorwaarden, dan wel in strijd handelt met de geldende wet- en/of regelgeving. Daarnaast kan hiertoe worden overgegaan ingeval van misbruik van de Gebruikersnaam en/of het Wachtwoord, onverwachte technische problemen en/of indien er sprake is van een langere periode van inactiviteit, zulks ter beoordeling van Unique
 3. Bij het eindigen van de samenwerking tussen Unique en Opdrachtgever, wordt het Account van de Gebruiker van Opdrachtgever binnen 30 dagen na de datum waarop de samenwerking is geëindigd afgesloten.
 4. Unique is nimmer tot betaling van enige schadevergoeding gehouden indien zij het Account van de Gebruiker (laten)afsluiten.
 5. Verplichtingen uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, die naar hun aard bestemd zijn om ook na het opheffen of afsluiten van het Account van de Gebruiker voort te duren, blijven na het afsluiten onverkort voortbestaan.

Artikel 18 Naleven Algemene Gebruiksvoorwaarden en wet- en regelgeving

Ingeval de Gebruiker zijn verplichtingen uit de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden, dan wel de geldende wet- en regelgeving en/of overige door Unique gestelde voorwaarden niet nakomt en/of naleeft is hij volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van andere Gebruikers en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen), zulks in de ruimste zin des woords. De Gebruiker zal Unique alsdan terzake vrijwaren.

Artikel 19 Privacystatement

Ten aanzien van de registratie en verwerking van de door de Gebruiker verstrekte persoonsgegevens, wordt verwezen naar het geldende privacystatement zoals dat op de Portal staat. Het privacystatement kan worden ingezien door hier te klikken.

Artikel 20 (Ver)nietig(baar)heid en toepasselijk recht

 1. Indien één of meer bepalingen van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan zal dat geen invloed hebben op de geldigheid van de overige voorwaarden. Unique zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de vernietigde/nietige bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de vernietigde/nietige bepaling in acht wordt genomen.

Op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam wordt exclusief bevoegd geacht ter zake van eventuele geschillen.

II. GEBRUIK MODULES
De in dit deel opgenomen bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (deel I) uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van toepassing op de Gebruiker, die gebruik maakt van de Portal.

Artikel 21 Gebruik Modules
Unique selecteert (waar mogelijk in overleg met de Opdrachtgever) de Modules waarvan Opdrachtgever gebruik kan maken. Deze configuratie wordt uitgevoerd door medewerkers van Unique. Opdrachtgever bepaalt van welke Modules door haar Gebruiker(s) gebruik wordt gemaakt. Bij de Opdrachtgever is tenminste een Hoofduser die de Gebruikers een rol kan geven waardoor toegang tot een Module wordt verkregen.

Artikel 22 Module aanvragen

 1. De Opdrachtgever kan in de Portal in de Module aanvragen Vacatures plaatsen. De Opdrachtgever kan aan de Vacature desgewenst extra Gegevens toevoegen. Door plaatsing van een Vacature in de Portal geeft de Opdrachtgever Unique en haar Dochtervennootschappen het recht tot het gebruiken, verveelvoudigen, verspreiden en openbaar maken van deze Vacature. Unique en haar Dochtervennootschappen behouden zich daarbij het recht voor de door de Opdrachtgever geplaatste Vacature en/of de daarin opgenomen Gegevens aan te passen en/of in te korten.
 2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem geplaatste Vacature en garandeert dat de inhoud hiervan overeenkomt met de werkelijkheid.
 3. De Opdrachtgever kan door in te loggen op zijn Account de door hem geplaatste Vacature(s) inzien en volgen. Wijzigingen in geplaatste Vacature(s) kunnen worden doorgegeven worden via een memo functionaliteit, die naast de Vacature wordt getoondDe Opdrachtgever kan zijn Vacature op elk gewenst moment intrekken en archiveren  met behulp van zijn Account.
 4. De Opdrachtgever is gehouden de Vacature te verwijderen zodra de Vacature is vervuld.

Artikel 23 Module voorstellen

 1. In de Module voorstellen kunnen door Unique Kandidaten worden voorgesteld, die mogelijk geschikt kunnen zijn voor het vervullen van de Vacature bij Opdrachtgever.
 2. Bij het voorstellen van één of meerderen Kandidaten, verstrekt Unique, die informatie die noodzakelijk is met oog op de te vervullen Vacature en voor Opdrachtgever om een kandidaat te selecteren.
 3. De informatie over de voorgestelde Kandidaten is 14 dagen beschikbaar in de Module voorstellen.
 4. Unique kan tot het moment van selectie van een Kandidaat door Opdrachtgever nieuwe Kandidaten voorstellen en profielinformatie over reeds voorgestelde Kandidaten verwijderen.
 5. Unique verwijdert de informatie over de afgewezen Kandidaten binnen 14 dagen na afwijzing van de Kandidaat door Opdrachtgever.
 6. Het is Opdrachtgever en haar Gebruiker(s) niet toegestaan de door Unique beschikbaar gestelde informatie over Kandidaten te gebruiken, anders dan voor de selectie van een Kandidaat voor de Vacature geplaatst in de Module aanvragen en de uiteindelijke vervulling van deze Vacature door de Kandidaat.

Artikel 24 Module werkopdrachten

 1. Wanneer een Kandidaat bij een Opdrachtgever werkzaamheden gaat verrichten wordt de werkopdracht opgesteld en gegenereerd met behulp van de Module werkopdrachten in de Portal.
 2. Accordering / ondertekening van de werkopdracht vindt via de Module werkopdrachten plaats, De werkopdracht wordt in zijn geheel in de browser getoond en kan middels een “goedkeuren” button worden goedgekeurd. Na goedkeuring ontvangt de goedkeurder tevens een mail met daarin de bevestiging dat de werkopdracht is goedgekeurd. De werkopdracht waarop goedkeuring is gegeven is in deze mail verwerkt.
 3. Alleen de door de Opdrachtgever geautoriseerde gebruikers kunnen werkopdrachten inzien en/of feitelijk accorderen.

Artikel 25 Module uren

 1. Wanneer een Kandidaat bij een Opdrachtgever werkzaamheden gaat verrichten, worden de door hem gewerkte uren door de Kandidaat  geregistreerd en vervolgens getoond  in de Portal opgenomen Module uren.
 2. De ingevoerde uren worden door de Opdrachtgever gecontroleerd en (indien correct bevonden) geaccordeerd.
 3. Alleen door de Opdrachtgever geautoriseerde gebruikers kunnen uren  inzien en feitelijk accorderen.

Artikel 26 Module facturen

Wanneer er Kandidaten werkzaam zijn bij de Opdrachtgever, worden kopieën van de door Unique per email aan Opdrachtgever verstuurde facturen opgeslagen in de Portal. De door Opdrachtgever geautoriseerde gebruikers kunnen deze facturen  inzien.

Artikel 27 Module rapportages

In de Module rapportages is voor geautoriseerde gebruikers managementinformatie inzichtelijk. In deze rapportages wordt stuur- en verantwoordingsinformatie inzichtelijk gemaakt.

Zoek een Unique vestiging in de buurt

Al ruim 40 jaar is Unique hr-dienstverlener met oog voor het talent van mensen. Unique bemiddelt flexibel en vast personeel, geeft advies en leidt op. Met als doel een omgeving waarin kandidaten en organisaties succesvol zijn en blijven. Unique ontwikkelt talent en weet waar talent het beste tot recht komt. Want bevlogen unieke mensen tillen organisaties naar een hoger niveau. Iedere dag.