shadow

Disclaimer

Op elke toegang en/of elk gebruik van de Site van Unique zijn de onderstaande voorwaarden van Unique van toepassing. Onder Unique wordt Unique Nederland B.V. en Unique Nederland Beheer B.V. verstaan, evenals de aan deze vennootschappen gelieerde de ondernemingen die handelen onder de naam Unique. Unique is gevestigd en kantoorhoudende te 1314 Ck Almere aan de P.J.oudweg 61 (Postbus 1, 1300 AA Almere). Onder Site worden alle websites van Unique verstaan, waaronder www.unique.nl, www.uniquemls.com, www.uniquefinance.nl, www.uniqueexecutive.nl en www.vakantiewerk.nl.
Wij verzoeken u deze voorwaarden zorgvuldig te lezen. Door u toegang te verschaffen tot de Site van Unique, dan wel door gebruik van deze Site te maken, op welke wijze dan ook, aanvaardt u gebonden te zijn aan de onderhavige voorwaarden.

Unique heeft de inhoud van haar Site met de grootst mogelijke zorg samengesteld en streeft ernaar haar Site zo actueel mogelijk te houden. Desondanks is zij echter niet aansprakelijk voor eventuele foutieve, verouderde of onvolledige informatie. De informatie die op de Site wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. Het gebruik van de Site van Unique geschiedt voor eigen rekening en risico.

De Site van Unique bevat gegevens en bestanden die eigendom zijn van Unique en/of derden en die worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot onder meer intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien, databankrechten en merkenrechten). Tenzij anders aangegeven, zijn de handelsmerkrechten van Unique en/of de aan haar gelieerde ondernemingen van toepassing op alle merken die op haar Site worden getoond. Dit betreffen onder andere alle merken en logo's van Unique en/of de aan haar gelieerde ondernemingen. Het gebruik van deze merken is niet toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Unique en/of de aan haar gelieerde ondernemingen. Niets op de Site van Unique is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan u te verlenen of over te dragen.

Unique verleent u binnen de grenzen zoals weergegeven in deze voorwaarden een persoonlijk recht om haar Site en de op haar Site ter beschikking gestelde gegevens en bestanden te bekijken op de wijze en in het format waarop deze gegevens en bestanden op de Site van Unique ter beschikking zijn gesteld, een en ander slechts indien en voor zover dit gebruik tot doel heeft om via Unique in contact te komen met werkzoekenden, (potentiële) opdrachtgevers van Unique en/of (potentiële) werkgevers.

De Site van Unique bevat diverse afgeschermde gedeeltes die enkel toegankelijk zijn voor een beperkte groep gebruikers, zulks veelal met behulp van een gebruikersnaam en/of wachtwoord. Wanneer u daartoe niet expliciet door Unique een gebruikersnaam of wachtwoord is verstrekt, dan wel anderszins toestemming is verleend, is het u niet toegestaan de afgeschermde gedeeltes op de Site van Unique en de daarin opgenomen gegevens en bestanden te openen en/of (onrechtmatig) te gebruiken, zulks in de ruimste zin des woords. Daarnaast is het u niet toegestaan met behulp van een gebruikersnaam en/of wachtwoord van een ander op een afgeschermde gedeelte op de Site van Unique in te loggen.

Het is u niet toegestaan om de Site van Unique of de hierop ter beschikking gestelde gegevens en bestanden voor enig ander doel te gebruiken dan in deze voorwaarden omschreven en u bent gehouden alle van toepassing zijnde (privacy)wet- en regelgeving na te leven. Dit betekent onder meer dat het u niet is toegestaan om de Site van Unique of de op deze Site ter beschikking gestelde gegevens en bestanden op te slaan, te downloaden, te verspreiden, te reproduceren, te vermenigvuldigen, te distribueren, te verzenden, te verzamelen, te publiceren of aan derden ter beschikking te stellen, zulks in de ruimste zin des woords. Daarnaast is het u niet toegestaan de inhoud van de Site op enigerlei wijze te wijzigen, dan wel om de op de Site geplaatste gegevens en bestanden te verwerken en/of te registreren en/of te gebruiken voor het verzenden van commerciële berichten, zulks in de ruimste zin des woords, door middel van e-mail, fax, SMS, MMS of anderszins (‘spammen’).

Unique kan niet garanderen dat haar Site te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk is en is gerechtigd haar Site al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of te beëindigen. Unique kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de hieruit voortvloeiende schade.

Unique is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden enzovoort indien deze, ondanks de door Unique genomen voorzorgsmaatregelen, op de Site, de daarop geplaatste gegevens en bestanden en/of in de door haar gebruikte elektronische communicatiemiddelen voorkomen.

De Site van Unique kan links naar websites of webpagina's van derden bevatten. Unique heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites. Zij is dan ook niet verantwoordelijk voor deze inhoud en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade of verlies, zulks in de ruimste zin des woords, voortvloeiend uit het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van deze websites. Wanneer derden op hun website verwijzingen en/of links naar de Site van Unique opnemen, betekent dat geenszins dat Unique instemt met de inhoud van deze websites. Daarnaast is Unique op geen enkele wijze aansprakelijk voor de op andere websites opgenomen verwijzingen en/of links naar de Site van Unique.

 Ingeval u uw verplichtingen uit de onderhavige voorwaarden, dan wel de geldende wet- en regelgeving niet nakomt en/of naleeft, dan wel op enigerlei wijze schade toebrengt aan de Site van Unique, bent u volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade, kosten, gevolgen en vorderingen, zulks in de ruimste zin des woords. U zult Unique terzake vrijwaren.

Unique is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen) die direct of indirect ontstaan en/of voortvloeien uit het gebruik van haar Site of de inhoud daarvan. Indien en voor zover Unique toch op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van Unique voor indirecte schade in alle gevallen uitgesloten. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan geleden of te lijden gevolgschade en/of bedrijfsschade, omzetvermindering, gederfde winst en verlies van goodwill. Iedere eventuele aansprakelijkheid van Unique is daarnaast beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000,- per gebeurtenis en maximaal € 20.000,- per kalenderjaar. De aansprakelijkheid van Unique zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Ten aanzien van de verwerking van de aan Unique verstrekte (persoons)gegevens (niet betreffende de persoonsgegevens van opdrachtgevers van Unique) wordt verwezen naar het geldende privacystatement van Unique. Dit privacystatement kan worden ingezien door hier te klikken.

Unique behoudt zich het recht voor de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden bij het plaatsen daarvan op deze Site direct van kracht. 
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 
Zoek een Unique vestiging in de buurt

Al ruim 40 jaar is Unique hr-dienstverlener met oog voor het talent van mensen. Unique bemiddelt flexibel en vast personeel, geeft advies en leidt op. Met als doel een omgeving waarin kandidaten en organisaties succesvol zijn en blijven. Unique ontwikkelt talent en weet waar talent het beste tot recht komt. Want bevlogen unieke mensen tillen organisaties naar een hoger niveau. Iedere dag.