Medewerker Facilitair Huisvesting parttime

Solliciteer direct
Standplaats
Doorn
Opleiding
MBO 1/2
Uren per week
38 uur
Dienstverband
Tijdelijk
Salarisindicatie
€14,17-14,18
Vacaturenummer
#1AV0096428

Over de functie

Over de functie

Jouw werkzaamheden bestaan uit:

1. Het beheren van de toegewezen infrastructuur door:

 • Optreden als aanspreekpunt voor de lokale gebruikers;
 • Het inrichten van de toegewezen infrastructuur conform de normering en regelgeving;
 • Het houden van toezicht op de naleving van de huisvestingsovereenkomst;
 • Het houden van toezicht op de door de FBD-Regio te leveren servicetaken en het zorgen voor orde en netheid in de gemeenschappelijke ruimten;
 • Het zo nodig, met eenvoudig gereedschap, uitvoeren van (zeer) kleine herstellingen binnen de uitvoeringsbepalingen, m.u.v. storingen aan technische installaties en nutsvoorzieningen;
 • Het nemen of initiëren van initiatieven voor het verbeteren van het werk-, woon- en leefklimaat;
 • Het melden van wensen en klachten van de lokale gebruikers aan (assistent) Hoofd Ondersteunende Diensten;
 • Het in de gebouwen toezien op de juiste scheiding en opslag van milieugevaarlijke afvalproducten;
 • Het toezien op de handhaving van een goede hygiëne;
 • Het in de gebouwen houden van toezicht op algemene brandveiligheidsaspecten;
 • Het uitgeven, innemen en registreren van de kamer- en kastsleutels van facilitaire infrastructuur (zoals legering, leslokalen, vergaderaccommodaties, kantinezalen enz.);
 • Het uitvoeren van voor- en eindinspecties bij de uit te geven ruimten en bij mutaties in de belegging van de ruimten;
 • Het uitvoeren van controles op door de (contract)leveranciers uitgevoerde werkzaamheden en het resultaat daarvan rapporteren aan (assistent) Hoofd Ondersteunende Diensten.

2. Het verrichten van algemene facilitaire werkzaamheden door:

 • Het verzorgen van de bewassing;
 • Het afleveren, inleveren en omwisselen van inventarisgoederen;
 • Het verrichten van fysieke werkzaamheden (zoals het verplaatsen van inventarisgoederen, bij kleine verhuizingen en het (her)inrichten van ruimtes);
 • Het leveren producten en diensten;
 • Het verrichten van taken in de fotostudio t.b.v. de aanmaak smartcard;
 • Het schoonhouden van de terreinen en gebouwen, waaronder het ledigen van afvalemmers, het verrichten van corveewerkzaamheden en het (al dan niet tijdelijk) aanbrengen van bewegwijzering op het complex;
 • Het begeleiden van personen voor onderhoudswerkzaamheden of leveranciers op locatie;
 • Het uitvoeren van werkzaamheden op basis van ontvangen werkorders/-bonnen om invulling te geven aan specifieke klantwensen;
 • Het verplaatsen en onderhouden van de aan de FBD-Regio toegewezen voertuigen;
 • Het nemen van maatregelen om onveilige situaties, defecten, storingen en schade te voorkomen;
 • Het zo spoedig mogelijk melden van geconstateerde defecten en voortgangscontrole uitvoeren op de reparatie;
 • Het periodiek controleren van brandbestrijdingsmiddelen en het uitvoeren van overige (wettelijk) verplichte controles;
 • Het in het kader van het legionellabeheersplan periodiek spoelen van watertappunten.

3. Het distribueren van de post voor eenheden binnen het verzorgingsgebied van de FBD-Regio door:

 • Het halen en brengen van post bij het afleveradres van de eenheid;
 • Het sorteren van inkomende externe post en het afleveren daarvan bij de eenheid alsmede het zorg dragen voor verzending van de uitgaande post, inclusief expreszendingen;
 • Het registreren van bijzondere verzendingen en verstrekken van informatie aan gebruikers over postverzending, postformulieren, aangetekende post en expreszendingen.

Wat we bieden

 • Een parttime functie voor 38 uur;
 • Een bruto salaris van €14,18 per uur;
 • Toegang tot ons online trainingsplatform waarin je meer dan 100 trainingen kan volgen;
 • Als je verder dan 11 kilometer enkele reis van je werk vandaan woont, ontvang je bovenop jouw salaris nog een tegemoetkoming in de reiskosten conform de Defensie reiskostenregeling;
  Onderdeel van deze procedure is het aanvragen van een VOG en een screening van de MIVD. Voordat je deze functie mag bekleden moet de MIVD een VGB screening op C niveau naar jou.
  Houd rekening met een doorlooptijd van gemiddeld 8 weken voor deze screening.

Voor meer informatie lees:
https://www.defensie.nl/onderwerpen/militaire-inlichtingen-en-veiligheid/veiligheidsonderzoek

Functie-eisen

 • Minimaal MBO 2 in een facilitaire richting;
 • Kennis van Planon en/of FMIS systemen;
 • Ervaring binnen het facilitaire/logistieke werkveld.

Over het bedrijf

Het Commando DienstenCentra (CDC) in Doorn is het shared service center voor Defensie. Het CDC ondersteunt wereldwijd de krijgsmacht met onder andere huisvesting, catering, gezondheidszorg, transport, ICT en personele en facilitaire diensten. Het CDC levert haar producten en specialistische diensten op kosteneffectieve wijze volgens afgesproken kwaliteit, levertijd, hoeveelheid en tegen marktconforme prijzen.

Het FBD is opgehangen onder de Divisie Facilitair & Logistiek, Directie Facilitair. Het FBD is de facilitaire dienstverlenende Organisatie van Defensie. Het FBD bestaat uit een Commandant, plv. Commandant tvs. Chef Staf, een Centrale Staf (commandogroep, interne ondersteuning en 2 stafafdelingen) en zeven FBD-Regio’s. De werkzaamheden worden verricht binnen een FBD-Regio. De FBD-Regio beschikt naast een eigen Regiokantoor over meerdere FBD-locaties waarbinnen een Locatiemanager, Service Balie en Ondersteunende Diensten zijn georganiseerd.

Het Regiokantoor van de FBD-Regio adviseert het (plv.) hoofd FBD-Regio gevraagd en ongevraagd. Het Regiokantoor analyseert de productiegegevens betreffende facilitaire dienstverlening en zet dit om naar planningsinformatie en rapportages. Levert een bijdrage aan de bedrijfsplancyclus. Doet voorstellen tot verbetering van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de dienstverlening en coördineert het invoeren van verbeteringen. Het Regiokantoor levert advies en assistentie aan de locaties. Bij locatie overschrijdende activiteiten en/of projecten biedt het Regiokantoor ondersteuning aan de locatiemanagers. Het Regiokantoor bestaat uit vijf onderdelen: de commandogroep, het bureau Interne
Ondersteuning, het bureau Veiligheid, het bureau Hoofdgebruikerstaken & Huisvesting en het bureau Beheer & Logistiek.

De FBD-locatie verzorgt de levering van facilitaire diensten en producten ten behoeve van in- en externe klanten. In dit kader worden de wensen en behoeften van in- en externe klanten geïnventariseerd, wordt overleg gevoerd met de klant over de gewenste kwaliteit/prijsverhouding en wordt de kwaliteit en voortgang van de dienstverlening bewaakt. De locatie bestaat uit een eenheid Service Balie (SB) en een eenheid Ondersteunende Diensten (OD).

Ondersteunende Diensten wordt als backoffice functioneel ingezet door de Service Balie.
Ondersteunende Diensten houdt zich bezig met de operationele uitvoering van de algemene facilitaire diensten. Ondersteunende Diensten bestaat uit de volgende functies: hoofd ondersteunende diensten, assistent hoofd ondersteunende diensten, eerste facilitair medewerker, facilitair medewerker milieu, facilitair medewerker huisvesting en facilitair medewerker algemeen.

Functionaris is belast met het beheren van de toegewezen infrastructuur, het verrichten van algemene facilitaire werkzaamheden en het distribueren van de post voor eenheden binnen het verzorgingsgebied van de FBD-Regio.

Vacature-informatie

Unique Uitzendbureau Defensie

Herculesplein 100
3584 AA Utrecht

Vraag over deze vacature

Gelijke kansen voor iedereen

Wij nodigen iedereen uit om te solliciteren op onze vacatures. Lees meer >