3-4-2024

Voorbeeld van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd

Ontdek wat er komt kijken bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Leer waarop te letten en welke onderdelen terug moeten komen.

Deze blog gaat dieper in op arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Hierbij wordt er gekeken naar onder ander de voordelen, trends en strategieën en uiteindelijk wordt een ook een voorbeeld van een opzet weergeven.

Wat is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, vaak aangeduid als een vast contract, is een overeenkomst zonder expliciete einddatum. Dit type contract weerspiegelt een lange-termijnverbintenis tussen werkgever en werknemer en biedt de werknemer een stabiele en zekere werkomgeving.

De impact van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd op de bedrijfscultuur

Het verstrekken van vaste contracten kan de bedrijfscultuur versterken door een basis van vertrouwen en stabiliteit te creëren. Dit leidt vaak tot hogere werknemerstevredenheid, loyaliteit en motivatie, wat essentieel is voor het succes en de groei van een organisatie.

Wat zijn de voordelen van een arbeidscontract van onbepaalde tijd?

Vaste contracten bieden tal van voordelen, zoals werkzekerheid, toegang tot betere arbeidsvoorwaarden en mogelijkheden voor professionele ontwikkeling. Deze factoren dragen bij aan een positieve werkomgeving en helpen bij het opbouwen van een toegewijd team.

Strategieën voor de overgang van tijdelijk naar vast contract

Voor werknemers op zoek naar een vast contract is het belangrijk om hun waarde binnen het bedrijf aan te tonen door uitmuntendheid in hun werk, het ontwikkelen van essentiële vaardigheden en het effectief netwerken met collega's en leidinggevenden.

Hoe verschilt een contract van onbepaalde duur van een tijdelijk contract?

Contracten van onbepaalde duur bieden stabiliteit en zekerheid, terwijl tijdelijke contracten flexibiliteit bieden aan werkgevers en werknemers. Het begrijpen van deze verschillen is cruciaal voor zowel werkgevers bij het opstellen van personeelsstrategieën als voor werknemers bij het navigeren door hun carrièrepad.

Juridische overwegingen bij arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de juridische kaders die vaste contracten omgeven, inclusief de rechten en plichten van zowel werkgevers als werknemers. Kennis van deze aspecten helpt bij het voorkomen van juridische geschillen en zorgt voor een eerlijke behandeling van werknemers.

De rol van vakbonden in het onderhandelen over arbeidsvoorwaarden

Vakbonden spelen een essentiële rol bij het ondersteunen van werknemers, vooral in het onderhandelen over arbeidsvoorwaarden en het beschermen van hun rechten. Actieve betrokkenheid bij of ondersteuning van een vakbond kan werknemers voordelen bieden in termen van arbeidsvoorwaarden en contractuele zekerheid.

Trends in de arbeidsmarkt: de verschuiving naar flexibele arbeid versus vaste contracten

De moderne arbeidsmarkt ondergaat een verschuiving waarbij flexibele arbeidsvormen steeds gebruikelijker worden. Het begrijpen van deze trends en hoe ze de relatie tussen werkgevers en werknemers beïnvloeden, is van cruciaal belang voor zowel individuen die hun carrière vormgeven als voor organisaties die hun personeelsstrategieën ontwikkelen.

Voorbeeld arbeidsovereenkomst 

Inleiding

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is een contract tussen een werkgever en een werknemer dat geen einddatum heeft en kan worden beëindigd volgens de regels voor opzegging. Het is bedoeld om de rechten en verplichtingen van beide partijen vast te leggen tijdens de duur van het dienstverband.

Belangrijke inhoud

Partijen: De overeenkomst bevat de namen en contactgegevens van zowel de werkgever als de werknemer bevatten, evenals hun respectieve rollen en verantwoordelijkheden.

……, hierna te noemen de werkgever, gevestigd te ……, vertegenwoordigd door …… en, ……, geboren te ……, hierna te noemen de werknemer, wonende te ……, komen als volgt overeen:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Indiensttreding

De werknemer treedt bij de werkgever in dienst met ingang van …..

Duur van de dienstbetrekking

De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Arbeidsduur

De werknemer werkt gemiddeld …… uur per dag/week.

Salaris

Het salaris bedraagt € …… per …….

Opzegtermijn

Opzegging dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van de maand. De werkgever neemt een opzegtermijn in acht van ……… maanden. Voor de werknemer geldt een opzegtermijn van ……… maanden.

Functie en werkzaamheden

De overeenkomst zal duidelijk de functie van de werknemer beschrijven, inclusief de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden die hiermee gepaard gaan.

 • De rol van de werknemer wordt bepaald binnen de context van de organisatie.
 • Op basis van het bedrijfsbelang kan de werkgever tijdelijk andere taken toewijzen. De werknemer kan redelijke voorstellen voor een verandering in functie die voor een langere of onbepaalde periode zal gelden, alleen afwijzen als het redelijkerwijs niet van hem kan worden verwacht om ze te accepteren.
 • De werknemer moet alle nevenactiviteiten die hij uitvoert of van plan is uit te voeren en die de belangen van de werkgever kunnen beïnvloeden, bij de werkgever melden. Het is hem verboden nevenactiviteiten uit te voeren die de juiste uitvoering van zijn functie en de belangen van de werkgever in gevaar brengen.

Salaris en arbeidsvoorwaarden

Het salaris bedraagt € …… per ……

De werknemer heeft, afhankelijk van zijn functioneren en het winstresultaat in enig jaar, aanspraak op een tantième ten belope van maximaal …… maandsalarissen.

De werknemer krijgt een vergoeding van € …… per kilometer voor zakelijke ritten met zijn eigen auto, of een bedrag per kilometer dat voldoet aan de fiscale voorschriften voor vrije vergoedingen. Daarnaast ontvangt de werknemer een vergoeding voor reiskosten met het openbaar vervoer, gebaseerd op het reizen in de eerste (of tweede) klas.

Voor de werknemer geldt een pensioenregeling, vastgelegd in de aan deze overeenkomst gehechte pensioenbrief.

Lees ook: Hoe behoud je werknemers in een competitieve arbeidsmarkt?

Proeftijd

Als er een proeftijd van toepassing is, zal deze in de overeenkomst worden vermeld, samen met de duur en de voorwaarden voor beëindiging tijdens deze periode.

Arbeidsongeschiktheid

De werknemer dient zich onmiddellijk ziek te melden bij …… indien hij niet in staat is om de afgesproken taken uit te voeren vanwege ziekte. Hij is verplicht de geldende voorschriften bij ziekte van de werkgever na te leven. Een exemplaar van deze voorschriften wordt op de eerste werkdag aan de werknemer verstrekt en door hem in ontvangst genomen.

Bij ziekte zal de werkgever gedurende maximaal 52 weken 100% van het overeengekomen loon doorbetalen. Onder loon wordt in deze bepaling het in (salaris) genoemde loon verstaan, vermeerderd met de vergoedingen zoals vermeld in de artikelen over salaris en arbeidsvoorwaarden. Opeenvolgende perioden van arbeidsongeschiktheid binnen een termijn van vier weken worden beschouwd als één doorlopende periode.

Indien de periode van arbeidsongeschiktheid langer duurt dan …… weken, vervallen de in de artikelen over arbeidsvoorwaarden en salaris bedoelde afspraken.

Vakantie

De werknemer heeft recht op vakantie met behoud van salaris van …… uur/dagen per kalenderjaar. Niet opgenomen vakantie uren/dagen kunnen worden meegenomen naar volgend jaar, maar vervallen conform de wettelijke verjaringstermijn van vijf jaar na ommekomst van het kalenderjaar waarin de aanspraak is gedaan.

De werknemer ontvangt jaarlijks in de maand mei een vakantie-uitkering. De vakantie-uitkering wordt per maand opgebouwd door een reservering van 8% over het ontvangen maandinkomen.

Lees ook: De vakantiekracht is jouw toekomstige medewerker

Overige voorwaarden om in de arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd op te nemen

Er zijn nog een aantal zaken die belangrijk zijn om op te nemen in de arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd. Het betreft de volgende zaken:

 • Geheimhouding
 • Concurrentie
 • Boete
 • Vergoeding bij beëindiging arbeidsovereenkomst
 • Bedrijfsmiddelen
 • Toepasselijkheid bepalingen
 • Wijziging van arbeidsovereenkomst

Ook is het belangrijk om de arbeidsovereenkomst goed af te sluiten.

Dit kan op de volgende manier:

Deze arbeidsovereenkomst is overeengekomen te …… op …….,

De werkgever,                                De werknemer.

(Handtekening)                              (Handtekening)

Unique denkt graag mee

Bij het selecteren van talent helpen wij graag mee. Wij zorgen voor het juiste contract. Uitzenden, detacheren, payroll of werving en selectie: voor iedere aanstaande collega precies het juiste contract. Direct bij jouw organisatie, via Unique of op de payroll van Unique.

Ben je op zoek naar personeel? Of mis je een specialist voor een project? Misschien wil je een toekomstig personeel meteen in dienst nemen? We zenden uit, detacheren, denken mee over payroll-opdrachten en doen werving en selectie. Voor jouw organisatie.

Neem direct contact met ons op!

Ook interessant om te lezen

Onboard Flexmedewerkers Effectief: 6 Tips voor Succes

De inzet van flexmedewerkers kan een waardevolle toevoeging zijn aan je bedrijf. Ze kunnen je helpen om pieken in de werkdruk op te vangen, je team te voorzien van gespecialiseerde vaardighe...
23-4-2024

Generatiemanagement: een bron van kracht

Door generatiemanagement toe te passen, kunnen je als organisatie de diversiteit binnen je personeelsbestand omarmen en deze omzetten in een bron van kracht en innovatie. Dit omvat het creër...
5-4-2024